HỘI MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 55 đường Giải phóng - Hà Nội

Tel: (84 4) 36288 549

Fax: (84 4) 38693 714

Email: hoimoitruongxdvn@gmail.com