Văn bản pháp luật
Thứ Bảy, 27/2/2016
Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 30/2007/ QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2007
Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 30/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2007 về việc công bố phù hợp với Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

BỘ TR­ƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Tổng cục tr­ưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng mà tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng này được ban hành trước ngày Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực nhưng chưa chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tắt là Nghị định số 127/2007/NĐ-CP) được thực hiện như sau:
1. Đối với sản phẩm, hàng hóa đã thực hiện công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật” trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì việc công bố đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.
2. Đối với sản phẩm, hàng hóa công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì trình tự, thủ tục và đăng ký bản công bố được thực hiện như việc công bố hợp quy theo quy định của Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.
Việc công bố theo quy định tại khoản này được sử dụng tên là “Bản công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng” và mang dấu CS theo TCVN 5680: 2000 cho đến thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Thủ tr­ưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng
vacee

Video clip


Hội môi trường xây dựng việt nam

Thư viện ảnh


Đơn vị thành viên

Quảng cáo